شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

سرویس دهی و ایاب ذهاب

سرویس دهی و ایاب ذهاب

شرکت نوین ساعی درزمینه ایاب وذهاب به دوصورت فعالیت می نماید؛

الف : واگذاری و دراختیار نهادن وسیله نقلیه همراه با راننده جهت انجام ماموریتهای اداری داخل و خارج ازشهرها با عقد قرارداد با  ارگانها وسازمانهای دولتی وخصوصی ، بصورت سالیانه و تیپ نفرساعت وهم چنین برحسب کیلومترماموریت.

ب: دراختیار قرارنهادن وسایط نقلیه ( اتوبوس، مینی بوس ، ون و سواری ) جهت ایاب وذهاب کارکنان ارگانها و سازمانهای دولتی وخصوصی ، با عقد قراردادهای نفر سرویس و ...