شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

خدمات اداری و پشتیبانی

خدمات اداری و پشتیبانی

اهم فعالیتهای شرکت نوین ساعی  درزمینه ارائه خدمات  اداری شامل موارد ذیل می باشد .

الف ) تامین نیروی انسانی اداری ، مالی ، دبیرخانه و...

ب)انجام امور نامه رسانی داخلی

ج ) انجام امور مربوط به خدمات چاپ و تکثیر ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

د)انجام امور مربوط به خدمات تایپ و ماشین نویسی ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

ه) تامین نیروی انسانی متخصص دررده های شغلی گوناگون