شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

مدیران

هادی کریمی  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
27 سال سابقه

رضا دلفانی مشاور مدیرعامل
15 سال سابقه 

اسکندر علیزادهمدیر مالی و اداری
33 سال سابقه 

ندا سلیمیعضو موظف هیات مدیره (مدیرداخلی)  
18 سال سابقه

مریم حسینیمسئول حسابداری و حقوق  
16 سال سابقه 

مژگان جعفریهماهنگی پروژه ها
7 سال سابقه